Realizacja POP

Do realizacji określonych w Programach ochrony powietrza zakresów działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza i poziomów docelowych oraz działań ustalonych w Planach działań krótkoterminowych zobowiązane są w szczególności: właściwe ze względu na występowanie obszarów przekroczeń organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa właściwe do rozwoju sieci ciepłowniczej i gazowej, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty korzystające ze środowiska, instytucje właściwe do rozwoju dróg i utrzymania porządku na drogach, mieszkańcy, instytucje, placówki edukacyjne, organizacje, stowarzyszenia i związki ekologiczne.

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Pliki formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza za rok 2020.

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2020_office2010_v01
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2020_office2003_2007_v01
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2020_office97_2003_v01
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2020_OPENSOURCE_v01

 

Krótka instrukcja wyboru i wypełniania formularza:

Prezentacja sprawozdanie POP

 

Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyu_i_BaP

Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyu_i_BaP

Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_POP_dla_ozonu

Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_PDK_dla_ozonu

Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_PDK_dla_ozonu

 

Pliki formularzy elektronicznych ułatwiających obliczanie efektu ekologicznego:

efekty_ekologiczne_2020_office2010
efekty_ekologiczne_2020_office97
efekty_ekologiczne_2020_OPENSOURCE