II Konkurs 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Data publikacji: 06.03.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.05.2017 r. o godz. 24:00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.05.2017 r. o godz. 15:30.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
•    spółdzielnie mieszkaniowe
•    wspólnoty mieszkaniowe
w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: 3 mln PLN.

Więcej informacji na stronie: NFOŚiGW.