UCHWAŁA ANTYSMOGOWA WESZŁA W ŻYCIE

Data publikacji: 02.05.2018

Przypominamy, że z dniem 1 maja 2018 roku weszła w życie
uchwała Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw
(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4549),
tzw. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

 

 

Oznacza to, że od tej daty:

  • Nie można spalać paliw najgorszej jakości, czyli:

    • paliw w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,

    • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

    • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

    • zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

  • Wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

 

Dodatkowo przypominamy, że miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (kominki, piece typu koza, kuchnie węglowe) montowane od 1 maja 2018 r. będą musiały spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185 już od 1 stycznia 2022 roku. Dlatego o ile jest to możliwe należy zadbać, aby instalowane od 1 maja 2018 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń również spełniały wymogi ekoprojektu.

Link do uchwały

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych terminów określonych w UCHWALE ANTYSMOGOWEJ znajdują się na stronie pod poniższym adresem:

http://powietrze.lodzkie.pl/uchwa%C5%82a-antysmogowa/projekt-uchwa%C5%82y-antysmogowej.