Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w ramach RPO WŁ

Data publikacji: 26.10.2018

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Dofinansowaniem objęte mogą zostać wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • wymiana niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne;

  • inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne.


Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.


Termin składania wniosków:

Wnioski można składać w terminie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 9 listopada 2018 r. (w godz. 08:00-15:00).


Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1407 – XIV piętro)


W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do: