ZMIANA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA dla STREFY ŁÓDZKIEJ

Data publikacji: 17.03.2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019r. poz. 512 z późn. zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), Zarząd Województwa Łódzkiego udostępnia społeczeństwu:

 

projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411, od poniedziałku do piątku
    w godz. 8:00–16:00,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
  • na stronie internetowej www.powietrze.lodzkie.pl.
     

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki:


Projekt uchwały SWŁ
OBWIESZCZENIE
Klauzula RODO