Przedsięwzięcia priorytetowe WFOŚiGW w Łodzi z zakresu ochrony powietrza na 2016 r.

Data publikacji: 25.05.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2016 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin:

  1. Edukacja ekologiczna,
  2. Ochrona przyrody i krajobrazu,
  3. Ochrona atmosfery,
  4. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
  5. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
  6. Inne działania ochrony środowiska i projekty międzydziedzinowe.

W ramach dziedziny 3. OCHRONA ATMOSFERY  w obecnym roku stworzone zostały dwa priorytety:

3.1 Ograniczenie niskiej emisji realizowane na podstawie programów ochrony powietrza.

3.2 Inwestycje w odnawialne źródła energii.

 

Więcej informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych oraz możliwości skorzystania z dofinansowania w tym zakresie można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Łodzi LINK