Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Data publikacji: 20.06.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.:

  • w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 31.10.2016 r. o godz. 24.00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.10.2016 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE NFOŚIGW (link)