Realizacja POP

Do realizacji określonych w Programach ochrony powietrza zakresów działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza i poziomów docelowych oraz działań ustalonych w Planach działań krótkoterminowych zobowiązani są w szczególności starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Zobowiązani są oni również do sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych wskazanych w Programach i Planach w danym roku za rok poprzedni i ich przekazywania w terminie do 15 lutego każdego roku Zarządowi Województwa Łódzkiego. Zakres informacji przekazywanych przez jednostki realizujące poszczególne działania naprawcze określony jest w ramach arkusza sprawozdawczego, który udostępniany jest corocznie poszczególnym jednostkom przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Wzory formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza