Realizacja POP

Do realizacji określonych w Programach ochrony powietrza zakresów działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza i poziomów docelowych oraz działań ustalonych w Planach działań krótkoterminowych zobowiązani są w szczególności starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Zobowiązani są oni również do sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych wskazanych w Programach i Planach w danym roku za rok poprzedni i ich przekazywania w terminie do 31 stycznia każdego roku Zarządowi Województwa Łódzkiego. Zakres informacji przekazywanych przez jednostki realizujące poszczególne działania naprawcze określony jest w ramach arkusza sprawozdawczego, który udostępniany jest corocznie poszczególnym jednostkom przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Pliki formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza za rok 2021.

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2021_office97_2003_v01.xls

Informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2021_office2010_v01.xlsx

Plik formularzu w wersji OPPENSOURCE dostępne na stronie.

https://bip.lodzkie.pl/departament-srodowiska/pop

Pliki formularzy elektronicznych ułatwiających obliczanie efektu ekologicznego:

efekty_ekologiczne_2021_office97.xls

efekty_ekologiczne_2021_office2010.xlsx

Plik formularzu w wersji OPPENSOURCE dostępne na stronie.

https://bip.lodzkie.pl/departament-srodowiska/pop