Normy jakości powietrza

[accordion]

[item title="POZIOMY DOPUSZCZALNE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI, OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW, DOPUSZCZALNE CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA TYCH POZIOMÓW"]

Lp. Nazwa substancji (numer CAS)a) Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu w μg/m3 Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowymb) Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych
1 benzen
(71-43-2)
rok kalendarzowy 5c) - 2010
2 dwutlenek azotu (10102-44-0) jedna godzina 200c) 18 razy 2010
rok kalendarzowy 40c) - 2010
3 tlenki azotud)
(10102-44-0, 10102-43-9)
rok kalendarzowy 30e) - 2003
4 dwutlenek siarki (7446-09-5) jedna godzina 350c) 24 razy 2005
24 godziny 125c) 3 razy 2005
rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III) 20e) - 2003
5 ołówf) (7439-92-1) rok kalendarzowy 0,5c) - 2005
6 pył zawieszony PM2,5g) rok kalendarzowy 25c), j) - 2015
20c), k) - 2020
7 pył zawieszony PM10h) 24 godziny 50c) 35 razy 2005
rok kalendarzowy 40c) - 2005
8 tlenek węgla
(630-08-0)
osiem godzini) 10000c) - 2005
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

 

[/item]

 

[item title="POZIOMY DOCELOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI, OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW, ORAZ DOPUSZCZALNE CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA TYCH POZIOMÓW"]

Lp. Nazwa substancji (numer CAS)a) Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom docelowy substancji w powietrzu Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowymb) Termin osiągnięcia poziomów docelowych
1 arsenb)
(7440-38-2)
rok kalendarzowy 6c) ng/m3 - 2013
2 benzo(a)pirenb)
(50-32-8)
rok kalendarzowy 1c) ng/m3 - 2013
3 kadmb)
(7440-43-9)
rok kalendarzowy 5c) ng/m3 - 2013
4 nikielb)
(7440-43-9)
rok kalendarzowy 20c) ng/m3 - 2013
5 ozon
(10028-15-6)
osiem godzine) 120c), e) μg/m3 25 dnif) 2010
rok kalendarzowy 18 000d), g), h) μg/m3•h - 2010
6 pył zawieszony PM2,5i) rok kalendarzowy 25c) μg/m3 - 2010
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu całkowitą zawartość benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
c) Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
d) Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin.
e) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
f) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku.
g) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.
h) Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.
i) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.

[/item]

 

[item title="POZIOMY ALARMOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW"]

Lp. Nazwa substancji (numer CAS)a) Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom alarmowy dla niektórych substancji w powietrzu w μg/m3
1 dwutlenek azotu
(10102-44-0)
jedna godzina 400b)
2 dwutlenek siarki
(7446-09-5)
jedna godzina 200b)
3 ozon
(10028-15-6)
jedna godzina 240b)
4 pył zawieszony PM10c) 24 godziny 300
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number
b) Wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy.
c) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej.

[/item]

[item title="POZIOMY INFORMOWANIA DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW"]

Lp. Nazwa substancji (numer CAS)a) Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom informowania dla niektórych substancji w powietrzu w μg/m3
1 ozon
(10028-15-6)
jedna godzina 180b)
2 pył zawieszony PM10c) 24 godziny 200d)
Objaśnienia
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.
c) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej.
d) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10.

 

[/item]

 

[item title="PUŁAP STĘŻENIA EKSPOZYCJI, OKRES, DLA KTÓREGO UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW, ORAZ TERMIN OSIĄGNIĘCIA PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI"]

Nazwa substancji (numer CAS)a) Okres uśredniania wyników pomiarów Pułap stężenia ekspozycji w μg/m3 Termin osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji
pył zawieszony PM2,5a) trzy lata kalendarzowe 20 2015
Objaśnienia:
a) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.

[/item]

[/accordion]

 

 

Normy jakości powietrza określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031)